Pravidla poskytování služeb v Centru Elpida

I. Účast v programu a zápis

 1. Služby poskytujeme lidem 55+.
 2. Zápisy do celoročních kurzů se konají první týden v září. Zápis do neobsazených, nově nebo nepravidelně vypisovaných kurzů či jiných aktivit probíhá během celého roku.
 3. Do kurzů či jiných akcí se zájemci zapisují osobně nebo je může zapsat do programu někdo jiný (příbuzný, známý…).
 4. Místo v kurzu je možné při zápisu rezervovat a zároveň se dohodnout na závazném datu, do kterého rezervace platí. Druhý den po dni zápisu lze tuto rezervaci provést i telefonicky. Jestliže není kurz či akce zaplacena do rezervovaného data, rezervace se ruší.
 5. Při zápisu musí nový klient vyplnit Klientský lístek.

II. Cena a platba

 1. Cena kurzu je stanovena jako část skutečných nákladů na jednu lekci kurzu vynásobenou počtem lekcí. (Náklady na kurzy snižujeme finančními prostředky ze získaných grantů a darů.)
 2. U krátkodobých kurzů (do pěti setkání) a jednorázových akcí je platba stanovena za celý kurz, nebo akci a není možné ji dělit. U celoročních kurzů (jazykové, pohybové a zájmové) je možné platit 20, 10, minimálně však 5 lekcí dopředu. Klient má na výběr dva druhy plateb:
  a) nepřenosné lekce – v případě absence klienta platba za lekci propadá. (V odůvodněných případech s přihlédnutím k individuální situaci klienta (náhlý úraz, neplánovaný pobyt v nemocnici, může vedoucí Centra nebo jeho zástupce povolit výjimku na základě lékařské zprávy, či jiných okolností. Na povolení výjimky však nemá klient nárok.)
  b) přenosné lekce – v případě absence klienta platba za lekci nepropadá, posouvá se dále, přestupné hodiny však mají omezenou platnost a jsou dražší.
 3. Ve vlastním zájmu prosíme plaťte kurzovné včas a dopředu, t.j PŘED lekcí. Elektronický platební systém, neumí započítat levnější (nepřenosné) hodiny do minulosti. Pokud přijdete na kurz a nemáte zaplaceno, systém vám automaticky strhne z kreditu vyšší – přenosnou sazbu. Neumíme započítávat levnější – nepřenosné hodiny do minulosti.
 4. Ceny za kurzy / aktivity platí zájemci v hotovosti na recepci nebo převodem na účet během zápisu ve stanovených termínech. Pokud není termín uveden, nejpozději před začátkem kurzu/aktivity.
 5. V případě rezervace je nutné zaplatit do dne, který byl určen jako rezervační termín.
 6. Jako doklad o zaplacení slouží příjmový doklad. Platící obdrží kopii příjmového dokladu od služby na recepci, která platby přijímá. U besed a přednášek se vstupné vybírá ve zvláštním režimu (t.j. jednorázově před vstupem na akci.)
 7. Při odhlášení z kurzu / akce platí storno poplatky. Jejich plné znění k dispozici na recepci.

III. Podmínky účasti

Kurz či akci je možné uskutečnit pouze tehdy, jestliže je naplněna minimální daná kapacita. Pokud z důvodu nenaplnění minimální kapacity nebude kurz či akci možné realizovat ve stanoveném termínu, zájemcům bude vrácena platba v plné výši nebo jim bude nabídnut jiný, pozdější termín.

Podmínky účasti v kurzu jsou:

 • kapacita požadovaného kurzu/akce není naplněna
 • klient disponuje dovednostmi či znalostmi, jež jsou potřebné pro účast v kurzu/akci
 • navštěvovaný kurz je řádně uhrazen (dle bodu II.)
 • klient vyplnil tzv. klientský lístek
 • klient není pod vlivem alkoholických látek nebo jiné drogy, je slušně oblečen
 • klient respektuje pracovníky Centra Elpida i ostatní účastníky, dbá jejich pokynů, pokud nejsou v rozporu s jeho právy
 • klient je tolerantní k názorům a projevům ostatních účastníků
 • klient jeho zdravotní stav odpovídá požadavkům kurzu/akce
 • klient aktivně spolupracuje při činnostech, které si zvolil
 • klient dbá na bezpečnost svou i ostatních klientů
 • klient zachovává ohleduplnost k sobě i druhým a nepřipustí projevy šikany a rasismu
 • klient informuje recepci nebo zástupce vedoucího při dlouhodobé absenci a přerušení kurzu
 • klient vždy nahlásí změnu kontaktních údajů a adresy recepci

IV. Ukončení poskytování služeb

Ze strany Centra Elpida je možné ukončit poskytování návazné placené služby při nedodržení těchto pravidel. Plné znění pravidel poskytování služeb je k dispozici na recepci Centra Elpida.