Ponožková soutěž

Pravidla instagramové ponožkové soutěže Elpida o.p.s.

I. Pořadatel
1. Pořadatelem a vyhlašovatelem soutěže na instagramovém účtu Elpida, o.p.s., https://www.instagram.com/elpidaproseniory, je společnost Elpida, o.p.s., se sídlem: Praha 4, Na Strži 1683/40, PSČ 14000, IČ: 27948706, zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl O, vložka 515 (dále jen „pořadatel“).

II. Cíl soutěže, trvání soutěže a vymezení účastníků soutěže (soutěžících)
1. Cílem soutěže je propagace Elpida, o.p.s., a to i po skončení soutěže. Elpida, o.p.s. pomáhá seniorům stát se samozřejmou, sebevědomou a respektovanou součástí společnosti, a která realizuje dlouhodobé projekty na podporu aktivního života seniorů, provozuje vzdělávací a kulturní programy, linku seniorů, vydává tiskoviny atd.
2. Termín konání soutěže je od 7. 11. 2018 do 21. 11. 2018.
3. Soutěže se mohou zúčastnit uživatelé Instagramu, kteří jsou v době konání soutěže starší 18 let, a zároveň sledují instagramový účet „elpidaproseniory“ (jsou tzv. followery).
4. Pořadatel bude na instagramovém účtu „elpidaproseniory“ v době trvání soutěže sdílet instastories, ve kterých bude vysvětleno, jak se mohou soutěžící do soutěže zapojit (jak je vysvětleno níže v těchto pravidlech), kdy část tohoto vysvětlení bude obsahovat fotografii bílé ponožky, přičemž soutěžící musí navrhnout design této ponožky tak, aby splňoval zadání soutěže, kterým je následující otázka: „Jak si došlápnout na chladné počasí?“ Soutěží se pak zapojí do soutěže tak, že provede printscreen fotografie této bílé ponožky a vytvoří digitální návrh design ponožky (tedy zejména tak, že na printscreen fotografie bílé ponožky provede kresbu, vloží obrázky apod.). Tento návrh designu ponožky poté soutěžící vloží na své instastories, označí účet @elpidaproseniory a označí hashtagem #ponozkyodbabicky. Každý soutěžící se do soutěže může zapojit pouze jedním příspěvkem. Pokud se jeden soutěžící zapojí do soutěže s více příspěvky, pořadatel z těchto příspěvků vybere dle svého individuálního uvážení pouze jeden, který zařadí do soutěže.
5. Soutěžící má nárok pouze na jednu výhru v rámci soutěže, pokud není výslovně uvedeno jinak.
6. Příspěvek soutěžícího nesmí být vulgární, rasistický, xenofobní či jinak urážlivý a musí být v souladu s dobrými mravy.
7. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele a jejich blízké osoby (ve smyslu ustanovení § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, dále jen „občanský zákoník“). V případě, že se výhercem soutěže stane taková osoba nebo osoba, která nesplní alespoň jednu z podmínek soutěže, výhra nebude předána a v případě, že jí byla výhra předána, je tato osoba povinna vrátit výhru pořadateli, resp. nahradit pořadateli plnou hodnotu příslušné výhry. V takovém případě nastupuje namísto tohoto výherce další soutěžící podle rozhodnutí pořadatele a stává se oprávněným výhercem.
8. Účastník soutěže uděluje svůj souhlas s účastí v soutěži dle těchto pravidel, a souhlasí se zněním pravidel bez výhrad, a rovněž se soutěží i s případným přijetím výhry způsobem podle pravidel.
9. Pořadatel nehradí účastníkům soutěže žádné případné náklady, které jim vzniknou při účasti na soutěži.
10. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo soutěžícího, který nesplňuje podmínky stanovené v těchto pravidlech, nezařadit do soutěže nebo jej ze soutěže kdykoli po dobu trvání soutěže nebo po jejím skončení vyřadit, a to bez nároku na jakoukoliv kompenzaci.
11. Účastník soutěže svojí účastí v soutěži dává výslovný souhlas k tomu, aby jeho soutěžní příspěvky byly s uvedením jeho uživatelského jména, pod kterým je aktivní na sociální síti Instagram, použity pořadatelem během trvání soutěže i po jejím skončení v rámci propagace Elpida, o.p.s. na instagramovém i facebookovém účtu Elpida, o.p.s. Pro toto užití uděluje soutěžící pořadateli výslovnou časově neomezenou nevýhradní a bezúplatnou licenci dle ustanovení § 2358 a násl. občanského zákoníku, kdy však takto udělenou licenci není povinen pořadatel využít. Soutěžící je oprávněn kdykoliv po skončení soutěži prostřednictvím e-mailové zprávy na e-mailovou adresu: info@elpida.cz odvolat svůj souhlas s udělením licence dle tohoto odstavce, přičemž bezodkladně po doručení takové e-mailové zprávy pořadatel zajistí odstranění všech dotčených příspěvků soutěžícího.

III. Určení výherců soutěže
1. Výherce bude vybrán tak, že pořadatel soutěže zhodnotí všechny soutěžní příspěvky (návrhy designu ponožky), které splňují podmínky této soutěže, a z nich vybere jednoho soutěžícího, kterého bude pořadatel dle svého individuálního posouzení považovat za nejlepší, přičemž výherce má nárok na získání ceny v soutěži.
2. Výherce bude nejpozději do 7 dnů od uvedeného data konce soutěže vyhlášen pořadatelem prostřednictvím příspěvku na Instagramovém profilu z Elpida, o.p.s. Zde budou výherci zároveň vyzváni k poskytnutí údajů pro předání výhry, a to prostřednictvím soukromé zprávy, kterou prostřednictvím Instagramu zašlou pořadateli. V rámci této soukromé konverzace se pořadatel a výherce dohodnou na způsobu předání výhry.
3. Nepřihlásí-li se soutěžící o výhru do 10 kalendářních dnů ode dne vyhlášení výherců dle předchozího odstavce těchto pravidel, propadá výhra pořadateli.
4. Pořadatel si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí, zda podmínky stanovené pro výhru byly splněny nebo ne. Ceny nemohou vyhrát soutěžící, kteří nesplnili, i když jen částečně, podmínky stanovené pro výhru.

IV. Určení výher v soutěži (cen)
1. Výhrou v soutěži je následující: Realizace, resp. upletení, tří párů ponožek dle vítězného návrhu, přičemž:
- jeden pár obdrží výherce,
- jeden pár bude darován jménem výherce osobě, kterou výherce označí,
- jeden pár bude vydražen pořadatelem, kdy výtěžek této dražby bude určen na financování dobročinných projektů organizovaných pořadatelem v rámci jeho činnosti.
2. Výhru nelze směnit za hotovost nebo požadovat vydání jiné výhry, než je pořadatelem soutěže stanovena.
3. Na výhru nevzniká výherci právní nárok a nelze ji vymáhat soudní cestou dle § 2874 občanského zákoníku. Výherce může výhru postoupit na jinou osobu pouze se souhlasem pořadatele.

V. Práva a povinnosti pořadatele
1. V případě důvodného podezření z podvodu, zneužití a/nebo chyby týkající se řádného provozování této soutěže, si pořadatel vyhrazuje právo ji ukončit či pozastavit, pozměnit tyto podmínky, prohlásit oznámení zaslaná výhercům za neplatná nebo bez oznámení a jakékoli náhrady zablokovat účast soutěžícím, kteří se účastní soutěže v rozporu s dobrými mravy.
2. Pořadatel neodpovídá za to, že výherce uvedl nesprávné kontaktní údaje. Pořadatel neodpovídá ani za jiné důvody, kvůli kterým výherce neobdržel výhru, pokud tyto důvody nespočívají na straně pořadatele.
3. V případě, že si výherce zaslanou výhru nevyzvedne v řádném termínu svou výhru, propadá výhra pořadateli.
4. Bude-li mít pořadatel oprávněné podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, nebo pokud k takovému jednání dojde, bude soutěžící ze soutěže vyloučen: to platí stejně i v případě jiného jednání soutěžícího čí jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, jež je jinak v rozporu se soutěžními pravidly či dobrými mravy.
5. Pořadatel si vyhrazuje právo měnit podmínky soutěže i v jejím průběhu bez předchozího upozornění.

VI. Ustanovení o zpracování osobních údajů
1. Účastník soutěže dává svojí účastí v soutěži pořadateli soutěže v souladu s § 84 až 85 občanského zákoníku souhlas s užitím své podobizny, svých písemných projevů, obrazových snímků a obrazových a zvukových záznamů týkajících se jeho osoby nebo projevů osobní povahy pořízených pořadatelem v souvislosti s pořádáním soutěže a předáváním výhry.
2. Soutěžící (dále též „subjekt údajů“) zapojením do soutěže poskytuje pořadateli (dále též „správce“) tyto své osobní údaje: jméno a příjmení, případně jedinečná přezdívka dle profilu soutěžícího na sociální síti Instagram. Až po výherci může být požadována dále adresa, email, telefonní číslo za účelem efektivního předání výhry (dále jen „osobní údaje“).
3. Soutěžící bere na vědomí, že poskytnuté osobní údaje jsou nezbytné pro plnění práv a povinností pramenících z jeho účasti v soutěži a soutěžící bere na vědomí, že pořadatel bude za tímto účelem poskytnuté osobní údaje zpracovávat ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a rovněž s odkazem na Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, v platném znění, (dále jen „GDPR“), konkrétně na čl. 6 odst. 1 písm. a) a b) GDPR. Dle čl. 6 odst. 1. písm. a) GDPR je zpracování osobních údajů v odpovídajícím rozsahu zákonné, pokud subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů. Dle čl. 6 odst. 1. písm. b) GDPR je zpracování osobních údajů v odpovídajícím rozsahu zákonné, pokud je zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů.
4. Soutěžící souhlasí s poskytnutím osobních údajů pořadateli pro účely, které přímo souvisejí se soutěží.
5. Soutěžící, který bude výhercem, souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů na www stránkách pořadatele a zároveň na instagramovém profilu Elpida, o.p.s., a to v souvislosti s oznámením vítězství výherce v soutěži a dále případně v souvislosti se zveřejněním a užitím soutěžního příspěvku dle čl. II. bod. 11 těchto pravidel.
6. Soutěžící poskytuje své osobní údaje vědomě a dobrovolně. Užití osobních údajů podléhá podmínkám ochrany osobních údajů Elpida, o.p.s., jež jsou dostupné na webových stránkách: http://elpida.cz/
7. Pořadatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje výhradně na stanovený účel na neomezenou dobu, nejdéle však do výslovného odvolání souhlasu ze strany soutěžícího. I po odvolání souhlasu ze strany soutěžícího je však pořadatel oprávněn zpracovávat osobní údaje v rozsahu, v jakém je oprávněn je zpracovat dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.
8. Soutěžící má právo vyžadovat od pořadatele na základě písemné žádosti potvrzení, zda jsou nebo nejsou osobní údaje o soutěžícím zpracovávány, a případně jakým způsobem. Za písemnou žádost se považuje žádost prostřednictvím e-mailu na e-mail pořadatele: info@elpida.cz
9. Soutěžící má ve smyslu ustanovení § 11, § 12, § 20, § 21 a souvisejících zákona a v návaznosti na čl. 12, čl. 15, čl. 17, čl. 18, čl. 19, čl. 20 a čl. 34 GDPR právo vyžadovat od pořadatele zejména:
● ve všeobecně srozumitelné formě seznam osobních údajů soutěžícího, které jsou předmětem zpracování, účel jejich zpracování, plánovanou dobu, po kterou budou osobní údaje uloženy,
● opravu nebo likvidaci nesprávných, neúplných nebo neaktuálních osobních údajů, které jsou předmětem zpracování,
● likvidaci osobních údajů, jejichž účel zpracování pominul; pokud jsou předmětem zpracování úřední doklady obsahující osobní údaje, může soutěžící požádat o jejich vrácení,
● likvidaci osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, pokud došlo k porušení zákona,
● blokování osobních údajů z důvodu odvolání souhlasu před uplynutím doby jeho platnosti, pokud vyhlašovatel zpracovává údaje na základě souhlasu soutěžícího,
● výmaz osobních údajů, pokud jsou splněny podmínky čl. 17 GDPR,
10. Soutěžící může vznést písemnou námitku proti zpracování jeho osobních údajů.
11. Soutěžící může kdykoliv písemně odvolat svůj souhlas s poskytnutím osobních údajů a jejich využíváním v rozsahu, v jakém jsou pořadatelem z titulu poskytnutí souhlasu soutěžícího zpracovány.
12. Soutěžící je oprávněn v případě pochybností o zákonnosti zpracování osobních údajů podat stížnost/podnět k prošetření zpracování osobních údajů k Úřadu na ochranu osobních údajů (Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7)
13. Pořadatel je oprávněn pověřit zpracováním osobních údajů zpracovatele ve smyslu zákona a GDPR. Zpracovatelé jsou povinni dodržovat všechna relevantní ustanovení zákona a GDPR. V takovém případě pořadatel, jakožto správce, prohlašuje, že má uzavře (či má uzavřenu) zpracovatelskou smlouvu dle čl. 28 GDPR.
14. Pořadatel si vyhrazuje právo údaje upravit nebo zlikvidovat v případě jejich zřejmé nesprávnosti.
15. Pořadatel prohlašuje, že osobní údaje soutěžících nebudou poskytovány třetím stranám s výjimkou těch, kterým soutěžící udělí pro tento účel zvláštní písemný souhlas a s výjimkou reklamní agentury, která spravuje soutěž, a kterou je: TRIAD Advertising, s.r.o., se sídlem: Na bojišti 1473/18, Nové Město, 120 00 Praha 2, IČ: 24285358.
16. Soutěžící, který poskytl své osobní údaje, zodpovídá za to, že poskytnuté osobní údaje jsou správné, úplné, aktuální a pravdivé.
17. Soutěžící zapojením do soutěže potvrzuje, že byl seznámen s podmínkami zpracování svých osobních údajů a že mu byly známy všechny potřebné informace podle zákona a GDPR.
18. Soutěžící zapojením se do soutěže souhlasí bezvýhradně s uvedenými pravidly soutěže.
19. V případě jakýchkoliv nejasností jsou znění jednotlivých právních předpisů citovaných v tomto článku pravidel dostupné z: https://www.uoou.cz/pravni-predpisy/ds-1257/p1=1257.

VII. Závěrečná ustanovení
1. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo rozhodovat o všech otázkách týkajících se této soutěže podle vlastního uvážení a vyhrazuje si také právo kdykoliv omezit, odložit, přerušit, změnit nebo zrušit soutěž a její pravidla.
2. Pořadatel neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s nesprávnými údaji poskytnutými účastníkem.
3. Pořadatel není zodpovědný za nefunkčnost telefonických linek, zařízení, sítě, za poštovní služby ani za žádné výkony, které neprovozuje přímo sám (nebo za pomoci třetích osob).
4. Soutěž není hazardní hrou ve smyslu zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, v platném znění.
5. Ustanovení pravidel soutěže a průběh soutěže se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku
6. Pravidla soutěže jsou vyhlášena a schválena v Praze, dne 31. 10. 2018, a budou k dispozici k nahlédnutí na stránce http://elpida.cz/pravidla-ponozkove-souteze ode dne schválení po celou dobu trvání soutěže, a to až do jejího ukončení.
7. Tato soutěž není nikterak sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k sociální síti Instagram. Účastník soutěže je srozuměn a bere na vědomí, že v rámci jeho účasti na soutěži poskytuje své informace pořadateli soutěže, a nikoliv sociální síti Instagram. Tím však není dotčeno zpracování osobních údajů účastníka soutěže z titulu vedení jeho profilu na sociální síti Instagram, které je spravováno provozovatelem těchto sociálních sítí.